Trò chơi xổ số

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10       1 1 1               1   1       1             1                               1     2                           00
01 7                       1     1   1                                     2                   1             1             01
02 11             1 1 1     1     1           1       1             1 1                   1                     1           02
03 16   2 1     1                             1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1           03
04 14                 2       1             1 1           1 1                 1     2       1                     1 1     1 04
05 17               2     1   1   1 1   1       1                   1 1 1       1             1                   1   1 2   05
06 12     1       1 1               1                           1         1       1       1       1         1   1 1         06
07 13   1       1                 1       1           1       1         2             1     1 1           1             1   07
08 14         1         1       1                   1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1                 08
09 12   2           1                                         1     1                   1       1 1   1     1 1       1     09
10 9             1                       2                 1       1   1                   1                     2         10
11 7                       1       1 1   1                     1 1                                         1               11
12 16 2             1     1 1         1         2   1   1               1                         1 2 1   1                 12
13 12     1     1                     1 2                   1       1               1     2     1 1                         13
14 8         1                       1 1                           1                     1     1       1               1   14
15 13       1 1     1     1   1                   1         1             1               1         1     1   1   1         15
16 13     1 1           1 1   1 1             1         1 1                     1         1     1               1           16
17 9               1                 1   1             1                               1             1 1 1               1 17
18 13         1 1         1     1                             1                   1 1 1           4                 1       18
19 8             1                               1   1   1   1                 1                     2                     19
20 7                                       2                   1 1       1                 1               1               20
21 6       1 1 1                                 1                     1     1                                             21
22 10       1           2   1       1 1       1                                   1           1                         1   22
23 9           1                   1           1     3   1                 1         1                                     23
24 5                   1                             1             1                                           1   1       24
25 11 1               1 1   1       1                   1             1 1         1   1                         1           25
26 11                 1           1 1   1 1       1                                   1       1               1 1     1     26
27 8       2                 1 1                                             1   1                     1                 1 27
28 9       1                           1   1                         1       2           1               1         1       28
29 11 2         1                                         1         1 1   1           1         1       1               1   29
30 10           1                 1           1                       1           1         1       1 1       1       1     30
31 12         1               1                               1 1 1 1     2       1       1                       1     1   31
32 13         1       1     1 1       2                 1       1                           1             2         2       32
33 10 1                 1       1                       2     1           1     1                       1   1               33
34 7 1 1                               2                                                               1         1 1       34
35 11                               1     1 2       1                     1 2 1               1                     1       35
36 13   1                       1       1 1 1   1 1       1                     1               1   1           1       1   36
37 11               1             1           1       1   1                   1 1           1                   1   1   1   37
38 9           1                         1     1                       1     1       1       1                 1     1     38
39 17 2       1                     1                         1               1   1         1 1     1 2           1 1 1   2 39
40 14     1         1 1     1   1       1                     1                               1       1 2 1             1 1 40
41 14     2           1               1           1         1 1             1     1 1 1     1   1                         1 41
42 10           2 1                             2                     1     1         1                             1     1 42
43 16     1 2                 2                   1 2                     1   1         2 1                     1 2         43
44 11                   1 1                         2       1           1         1             1                   1 2     44
45 11           1 1             1   1           1                     1           1           1             2         1     45
46 5       1       1     1                   1                                                                   1         46
47 15                       1   1     1     1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2               47
48 3                   1                         1                                                                       1 48
49 12             1     1           1     2             1     1                 1                     1     1 1   1         49
50 11 1       1                             1               1       1   1 1   1   1                         1 1             50
51 12 1             1       2               1   1                 1           1 1       1         1     1                   51
52 10                             2       1       2     1         1                 1       2                               52
53 8                             1         1                   1     1 1         1     1                   1               53
54 12         1       2                     1               1       1         1       1     1 1 1         1                 54
55 13           1                               1     1     1   1             1         2           1   1 1   1       1     55
56 11     1   1         1   1                 1               1   1                 2                 1               1     56
57 12             1   1       1                     1   1   1     1         1       1 1       1               1             57
58 10         1 1                                         1 1   1     1             1             1                 1     1 58
59 13     2       1   1       2         1                 1   1     1 1               1                               1     59
60 16         1     1   1     1   1 1           1 1 1           1 1       1               1             1       1         1 60
61 8 1             1                               1             1             2       1                 1                 61
62 15   1 1 2             1                 1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1           62
63 12         1     1   1           1   1 1 2                     2                   1                     1               63
64 11                   1 1 1                         2     1   1                           1 1     1             1         64
65 11 1                 1       1     1           1   1               1         1         1         1         1             65
66 8                         1   1                       1     1 1                         1                       1 1     66
67 6                       1     1           1                           2                                   1             67
68 12           1               1             1       1 1     1         1 1                         2               2       68
69 8   1                 1     1             1             1               1   2                                           69
70 8   1         1   1     1   1                   1                       2                                               70
71 6             1   1                 1                     1 1                                 1                         71
72 9         1                   1                 1           1         1             1           1           1       1   72
73 7   1                                                                                 2         1       1     1       1 73
74 13                     1     1                             1                 1                 4   1 1         1       2 74
75 13     1     1 1   2             2   1                 1     1                     1         1 1                         75
76 13       1             1       1   1       1   1     1           1 1           1           1               2             76
77 7                     1                   1 1                               1   1                                 1   1 77
78 13   1 1 2                       1     2               1               1         1           1     1       1             78
79 14     2 1       1     1           1         1         1         1             1             1           1   1   1       79
80 11 1       1                                   1   1                 1               1   1       1           2     1     80
81 7             1             1                         1 1                               1 1                       1     81
82 12   1           1   1 1       1                   1           1   1     1   1             1     1                       82
83 19                       2   1       2         1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1             1   83
84 13                                             1 1           1                 2 2 1 1             1 2               1   84
85 11                               1 1   1                         1   1   1               1               1     1     2   85
86 15 1         1 1                   1 1   1 1 1             1           1       1             1     1 1 1                 86
87 9   1   1       1                                               1                   1   1   1         1             1   87
88 11   3                                 1             2 1         1       1           1     1                             88
89 8             1                                 1 1                                   1         1         1 1     1     89
90 10   1         1       1           1       1               1   1   1                 1                         1         90
91 4 1   1                                         1       1                                                               91
92 8 1           1       1   1                           1     1             1                                         1   92
93 1                                                                                                   1                   93
94 6 1           1                                                                     1 1             1     1             94
95 11                   1 1 1           1     1     1   1                                     1     1         1           1 95
96 9     1           1 1     2             1                         1 1                                           1       96
97 10         1                   1               1       1       1     1                             1       1         1 1 97
98 10                         1   1                     1         1           1     1 1               1   1 1               98
99 10                 1         1     1   1             1               1                         1         1         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ game casino Tỉ số bóng đá Thể thao Cá độ thể thao Casino game nổ hũ Casino game poker Trò poker poker Baccarat casino Game casino Game poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat Cá độ bóng đá